Vriend worden? Waarom? Daarom:

U draagt Noordwijk een warm hart toe

U vindt het belangrijk dat Noordwijkse kunst bewaard blijft voor volgende generaties

U wilt helpen de kerncollectie van het museum verder op te bouwen

Meldt u dan nu aan als Vriend van Museum Noordwijk en profiteer van de voordelen voor u en uw (klein)kinderen:

Aanmelden?

De Stichting ‘Vrienden van Museum Noordwijk‘ is erkend als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). En expliciet in het leven geroepen om via een fiscaal en juridisch vriendelijke weg middelen te verzamelen die exclusief worden aangewend ter schenking aan het Museum, enkel en alleen voor aankoop van kunst.

Wat zijn de mogelijkheden?

Giften van contanten jaarlijks, anders dan in de vorm van lijfrenten, kunnen eenvoudig worden overgemaakt naar de bankrekening van Stichting Vrienden Museum Noordwijk: NL76 RABO 0132 5997 24. Vermeldt daarbij wel uw adres, zodat we u op de hoogte kunnen houden van aankopen en jaaroverzichten, alsook u kunnen uitnodigen voor bijeenkomsten met Vrienden. De donateur mag zijn gift met 1,25 vermenigvuldigen en dat bedrag aftrekken van zijn belastbaar inkomen, met een maximum overigens van de verhoging van € 1.250 per jaar voor het totaal van giften in een jaar aan culturele ANBI’s. Giften van een bedrijf zijn gemaximeerd tot € 5.000, voor een particuliere schenking is geen maximum gegeven.

Periodieke giften: lijfrente schenking

Zowel juridisch als fiscaal kan een schenking voor aankoop van kunst aantrekkelijk zijn. Voorwaarde bij een lijfrenteschenking aan de Stichting Vrienden van Museum Noordwijk is wel dat de schenking wordt vastgelegd in een akte van jaarlijkse lijfrenteschenking voor een periode van tenminste 5 jaar. Deze behoeft sinds 1 januari 2014 niet meer notarieel verleden te worden, maar kan worden opgesteld in de vorm van een standaardovereenkomst, als zodanig gepubliceerd door de Belastingdienst.

Ook voor de lijfrenteschenking geldt dat de gift met 1,25 mag worden vermenigvuldigd en afgetrokken van  het belastbaar inkomen, ook met een maximum van de verhoging van € 1.250 per jaar voor het totaal van giften in een jaar aan culturele ANBI’s. Evenwel in tegenstelling tot gewone giften geldt voor periodieke giften geen drempelbedrag waaronder u een gift niet kunt aftrekken van het belastbaar inkomen. 

Het aanmeldformulier voor de lijfrenteschenking kunt u hierboven downloaden, afdrukken en opsturen naar de secretaris mevrouw Riek Dekker via het postadres van het Museum Noordwijk (Jan Kroonsplein 4, 2202 JC Noordwijk) of per e-mail zenden naar algemeen@vriendenmuseumnoordwijk.com. Wij maken dan met u een afspraak om de schenking te formaliseren via een overeenkomst.

Vul dit formulier in en:

E-mail de aanmelding: algemeen@vriendenmuseumnoordwijk.com                  

Of neem contact op met Chris van Maris op telefoonnummer 06-513 310 56 dan halen we het formulier bij u op

Vriend worden van Stichting Vrienden Museum Noordwijk

Vul dit formulier in en: E-mail de aanmelding: algemeen@vriendenmuseumnoordwijk.com Of neem contact op met Chris van Maris op telefoonnummer 06-513 310 56 dan halen we het formulier bij u op

Vriend worden van Stichting Vrienden Museum Noordwijk is een investering in het behoud van het Noordwijkse erfgoed! Ja, ik doe mee:(Vereist)
Factuur ontvangen?
Naam(Vereist)

Uitleg fiscaal voordeel:

Periodieke gift: gunstig voor u en voor Stichting Vrienden Museum Noordwijk                                                                

Stichting Vrienden Museum Noordwijk door de Belastingdienst gekwalificeerd als een Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het grote voordeel is dat u fiscaal voordeel kunt genieten door periodiek (minimaal 5 jaar) te schenken waarbij uw gift volledig aftrekbaar is van de belasting.

Voorbeeld: periodieke gift aan een culturele ANBI

U doet een periodieke gift van € 500,- aan een culturele ANBI. U mag de aftrek met 25% verhogen, dus met € 125,00. Daarmee blijft u ruim onder de € 1.250,- waarmee u de aftrek maximaal mag verhogen. Dat betekent dat u € 625,00 (€ 500 + € 125,00) mag aftrekken.

Schenkingsaftrek

Belangrijk te weten is dat de door u toegezegde bijdrage schriftelijk aan u wordt bevestigd. U ontvangt documenten die u ter verantwoording aan de belastingdienst kunt gebruiken als bewijsstuk van uw schenkingsaftrek