Welkom bij SVMN

De Vrienden van het Museum vinden het belangrijk dat Noordwijkse kunstwerken worden bewaard voor komende generaties. Vrienden helpen de kerncollectie van het Museum Noordwijk te verrijken met kunstwerken van Noordwijkse kunstenaars van vroeger en nu. Noordwijks erfgoed wordt zo opgebouwd, toegankelijk gemaakt voor iedereen en voor kinderen en kleinkinderen bewaard. En u kunt daar als vriend een beslissende rol in spelen.

Doelstelling van de Stichting

Kunstcollectie Behoud

De doelstelling van de stichting is: Het steunen van de vereniging Genootschap Oud Noordwijk te Noordwijk met name voor wat betreft het behoud en de uitbreiding van de kunstcollectie van het museum noordwijk, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) / fiscaal nummer van de stichting is 817 902 934.

De stichting is door de Belastingdienst gekwalificeerd als een Culturele ANBI, een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor de stichting gelden daarom belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Maar omdat de stichting een Culturele ANBI is, gelden ook voor u als Vriend fiscale voordelen. U mag uw gift ten laste brengen van uw fiscaal inkomen en wel voor 125%, met een maximum van die verhoging van € 1.250 per jaar. Wilt u daar meer van weten? Zie de informatie zoals weergegeven door de belastingdienst.

De stichting is gevestigd op het adres: Jan Kroonsplein 4, 2202 JC Noordwijk ZH.

Het secretariaat van de stichting is te bereiken via: e-mail algemeen@vriendenmuseumnoordwijk.com of telefoon 071-36 175 84 (GON).

Bankrekening van de stichting, NL76 RABO 0132 5997 24 ten name van Stichting Vrienden Museum Noordwijk.