Welkom bij SVMN
Activiteiten
Aankopen
Vriend worden
Bestuur en beleid
Financieel verslag
Gastenboek
    Jaarrekening 2015        
             
    Stichting Vrienden Museum Noordwijk        
             
    Noordwijk        
             
             
             
1   Jaarrekening        
             
1.1   Balans per 31 december 2015        
             
      31-12-2015   31-12-2014  
             
                 
    ACTIVA        
             
    Financiële vaste activa        
    Spaarrekening Rabobank 1.586   7.383  
             
        1.586   7.383
    Vlottende activa        
    Rekening-courant Rabobank 1.475   1.563  
    Overige vorderingen 2.900   1.500  
    Overlopende activa 33   0  
        4.408   3.063
             
        5.994   10.446
             
    PASSIVA        
             
    Eigen vermogen        
    Vermogen bestemd voor aankoop kunstwerken door Museum Noordwijk   994   10.439
             
    Schulden korte termijn   5.000   7
             
             
        5.994   10.446
             
1.2   Staat van Baten en Lasten 2015        
             
      2015   2014  
             
                 
             
    Ontvangen periodieke lijfrenteschenkingen   4.500   3.500
    Overige ontvangen periodieke schenkingen   0   1.500
    Ontvangen éénmalige schenkingen   4.355   0
    Ontvangen subsidies   7.400   0
             
    Financiële baten   45   57
             
    Totaal baten   16.300   5.057
             
    Schenkingen ten laste van het jaarresultaat 0   0  
    Bankkosten -174   -131  
    Overige beheerskosten -571   -83  
             
    Totaal lasten   -745   -213
             
    Operationeel resultaat   15.555   4.844
             
             
    Resultaat, per saldo baten   15.555   4.844
             
1.3   Toelichting behorende tot de jaarrekening 2015        
             
1.3.1   Algemeen        
    De stichting is opgericht op 20 april 2007 en heeft ten doel:        
    a.  het steunen van de vereniging Genootschap "Oud Noordwijk" te Noordwijk met name voor wat betreft het behoud en de uitbreiding van de     
    kunstcollectie van Museum Noordwijk;        
    b.  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.    
    De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door fondsenwerving, waarmee kunstwerken voor het museum kunnen worden aangekocht.    
             
    Waarderingsgrondslagen        
    De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders vermeld onder de betreffende hoofden. Het resultaat wordt       
    bepaald als het verschil tussen de baten uit hoofde van fondsenwerving en financiële baten enerzijds en de lasten uit hoofde van schenkingen  aan     
    Genootschap "Oud Noordwijk" bestemd voor aankoop kunstwerken voor Museum Noordwijk voorzover niet ten laste van het eigen vermogen gekomen,    
    lasten beheerskosten en andere lasten anderzijds. Kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.      
             
1.3.2   Overige vorderingen        
    De overige vorderingen betreffen 5 schenkingen over 2015, nog te ontvangen in 2016.        
             
1.3.3   Overlopende activa        
    De overlopende activa betreft een vooruitbetaalde factuur over 2016.        
             
1.3.4   Eigen vermogen        
             
    Algemene reserve en vermogen bestemd voor aankoop kunstwerken        
    De reserve bestemd voor aankoop van kunstwerken door het Museum Noordwijk is gevormd vanuit het resultaat en als volgt gemuteerd:    
    Stand 1 januari 2015 10.439      
    Af: Aangewend voor aankoop ten behoeve van Museum Noordwijk in 2015 -25.000      
    Bij: Dotatie uit positief resultaat 2015 15.555      
    Stand 31 december 2015 994      
    Lopende toezeggingen 0      
    Vrij te besteden in het kader van aankoop kunstwerken 994      
             
    De aankoop betreft het beeld Filosloof van Maja van Hall 25.000      
1.3.5   Schulden korte termijn        
    Vanwege de tentoonstelling Troost, overleving en bezwering van Maja van Hall en Roesja Trimbos        
    in museum Noordwijk, heeft de stichting besloten het beeld Filosloof van Maja van Hall aan te kopen        
    en te schenken aan Museum Noordwijk. De relatief dure aankoop is / wordt in termijnen betaald,         
    waarvan de 5e en laatste termijn ad € 5.000 in 2016.         
             
1.3.6   Overige beheerskosten        
    Om de aankoop van het beeld Filosloof van Maja van Hall te kunnen financieren, is gedurende 2015        
    meer dan andere jaren actief aan incidentele fondsenwerving gedaan. De overige beheerskosten        
    hangen daarmee samen en bestaan vooral uit de kosten van drukwerk inclusief het verzenden.        
             
1.3.7   Ontvangen lijfrenteschenkingen        
      2015 2014    
    lijfrenteschenkingen (waarvan één van onbeperkte duur; de overige lopen tot en met 2016) 4.500 3.500    
    periodieke schenkingen zonder lijfrenteovereenkomst 0 1.300    
    jaarlijkse bedrijfsbijdrage zonder overeenkomst 0 200    
    Totaal ontvangen schenkingen 4.500 5.000    
             
1.3.8   Bezoldiging        
    De stichting had gedurende het verslagjaar geen werknemers in  dienst, noch ingeleend.        
    De bestuursleden ontvingen geen bezoldiging noch een kostenvergoeding voor hun werkzaamheden.        
             
2   Overige gegevens        
             
    Resultaat, per saldo opbrengsten        
    Overeenkomstig de doelstelling is het resultaat  ad € 15.555, opgenomen in de post vermogen,        
    bestemd voor aankopen kunstwerken Museum Noordwijk.        
             
    Noordwijk,  27 januari 2016        
    C.E.P.M. den Houting-Stevens        
             
    Vastgesteld door het bestuur in haar vergadering op 27 januari 2016        
             
             
    P.F.M. Overmars, voorzitter        
             
             
    I.H.G. Ramselaar - Nederveen, secretaris        
             
             
    C.E.P.M. den Houting-Stevens, penningmeester        
             
             
    G.C. Duijndam        
             
             
    D.M.P. Holman        
             
             
    A.H. Slobbe