Welkom bij SVMN
Activiteiten
Aankopen
Vriend worden
Bestuur en beleid
Financieel verslag
Gastenboek

Jaarrekening 2015
Stichting Vrienden Museum Noordwijk
Noordwijk
1 Jaarrekening
1.1 Balans per 31 december 2015
31-12-2015 31-12-2014
       
           
ACTIVA
Financiële vaste activa
Spaarrekening Rabobank 1.586 7.383
  1.586   7.383
Vlottende activa
Rekening-courant Rabobank 1.475 1.563
Overige vorderingen 2.900 1.500
Overlopende activa 33 0
  4.408   3.063
5.994 10.446
   
PASSIVA
Eigen vermogen
Vermogen bestemd voor aankoop kunstwerken door Museum Noordwijk 994 10.439
Schulden korte termijn 5.000 7
5.994 10.446
   
1.2 Staat van Baten en Lasten 2015
2015   2014  
           
Ontvangen periodieke lijfrenteschenkingen 4.500 3.500
Overige ontvangen periodieke schenkingen 0 1.500
Ontvangen éénmalige schenkingen 4.355 0
Ontvangen subsidies 7.400 0
Financiële baten 45 57
   
Totaal baten 16.300 5.057
Schenkingen ten laste van het jaarresultaat 0 0
Bankkosten -174 -131
Overige beheerskosten -571 -83
Totaal lasten -745 -213
Operationeel resultaat 15.555 4.844
   
Resultaat, per saldo baten 15.555 4.844
1.3 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2015
1.3.1 Algemeen
De stichting is opgericht op 20 april 2007 en heeft ten doel:
a.  het steunen van de vereniging Genootschap "Oud Noordwijk" te Noordwijk met name voor wat betreft het behoud en de uitbreiding van de 
kunstcollectie van Museum Noordwijk;
b.  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door fondsenwerving, waarmee kunstwerken voor het museum kunnen worden aangekocht.
Waarderingsgrondslagen
De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders vermeld onder de betreffende hoofden. Het resultaat wordt 
bepaald als het verschil tussen de baten uit hoofde van fondsenwerving en financiële baten enerzijds en de lasten uit hoofde van schenkingen  aan 
Genootschap "Oud Noordwijk" bestemd voor aankoop kunstwerken voor Museum Noordwijk voorzover niet ten laste van het eigen vermogen gekomen,
lasten beheerskosten en andere lasten anderzijds. Kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
1.3.2 Overige vorderingen
De overige vorderingen betreffen 5 schenkingen over 2015, nog te ontvangen in 2016.
1.3.3 Overlopende activa
De overlopende activa betreft een vooruitbetaalde factuur over 2016.
1.3.4 Eigen vermogen
Algemene reserve en vermogen bestemd voor aankoop kunstwerken
De reserve bestemd voor aankoop van kunstwerken door het Museum Noordwijk is gevormd vanuit het resultaat en als volgt gemuteerd:
Stand 1 januari 2015 10.439
Af: Aangewend voor aankoop ten behoeve van Museum Noordwijk in 2015 -25.000
Bij: Dotatie uit positief resultaat 2015 15.555
Stand 31 december 2015 994
Lopende toezeggingen 0
Vrij te besteden in het kader van aankoop kunstwerken 994
De aankoop betreft het beeld Filosloof van Maja van Hall 25.000
1.3.5 Schulden korte termijn
Vanwege de tentoonstelling Troost, overleving en bezwering van Maja van Hall en Roesja Trimbos
in museum Noordwijk, heeft de stichting besloten het beeld Filosloof van Maja van Hall aan te kopen
en te schenken aan Museum Noordwijk. De relatief dure aankoop is / wordt in termijnen betaald, 
waarvan de 5e en laatste termijn ad € 5.000 in 2016. 
1.3.6 Overige beheerskosten
Om de aankoop van het beeld Filosloof van Maja van Hall te kunnen financieren, is gedurende 2015
meer dan andere jaren actief aan incidentele fondsenwerving gedaan. De overige beheerskosten
hangen daarmee samen en bestaan vooral uit de kosten van drukwerk inclusief het verzenden.
1.3.7 Ontvangen lijfrenteschenkingen
2015 2014
lijfrenteschenkingen (waarvan één van onbeperkte duur; de overige lopen tot en met 2016) 4.500 3.500
periodieke schenkingen zonder lijfrenteovereenkomst 0 1.300
jaarlijkse bedrijfsbijdrage zonder overeenkomst 0 200
Totaal ontvangen schenkingen 4.500 5.000
1.3.8 Bezoldiging
De stichting had gedurende het verslagjaar geen werknemers in  dienst, noch ingeleend.
De bestuursleden ontvingen geen bezoldiging noch een kostenvergoeding voor hun werkzaamheden.
2 Overige gegevens
Resultaat, per saldo opbrengsten
Overeenkomstig de doelstelling is het resultaat  ad € 15.555, opgenomen in de post vermogen,
bestemd voor aankopen kunstwerken Museum Noordwijk.
Noordwijk,  27 januari 2016
C.E.P.M. den Houting-Stevens
Vastgesteld door het bestuur in haar vergadering op 27 januari 2016
P.F.M. Overmars, voorzitter
I.H.G. Ramselaar - Nederveen, secretaris
C.E.P.M. den Houting-Stevens, penningmeester
G.C. Duijndam
D.M.P. Holman
A.H. Slobbe